Ban lãnh đạo
 • Phan Xuân Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0908524264
  • Email:
   pxtruongxp@gmai.com
 • Huỳnh Hoàng Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918342168
  • Email:
   huynhhoangchung60@gmail.com